Menu

I. Základné ustanovenia

I.I. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané spoločnosťou:

Asadizajn, s.r.o
IČO: 52 023 168
DIČ: 2120869311

So sídlom:
Černyševského 10
Bratislava 851 01

Korešpondenčná adresa:
Gen. Svobodu 2612
Trenčín 911 08

Kontaktné údaje:
email: info@prinea.sk
tel.kontakt: 0915 111 234
www.prinea.sk

(ďalej len „predávajúci“)

zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 132488/B.

I.II. Tieto všeobecne obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho Prinea. sk a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu dostupného na internetové adrese www.mojaprint.sk (ďalej je „internetový obchod“).

I.III. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Iné dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

I.IV. Používaním webového rozhrania internetového obchodu spoločnosti Prinea.sk a potvrdením záväznej objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Všeobecne obchodnými podmienkami.

II. Informácie o tovare

II.I. Hlavné informácie o vlastnostiach tovaru, druhu tlače a informácie o cene sú uvedené v katalógu internetového obchodu.

II.II. Tovar a aj informácie o jeho ošetrovaní sú taktiež zaznamenané v katalógu.

II.III. Prezentácia tovaru ma informatívny charakter a je umiestnená v katalógu internetového obchodu kde predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

II.IV. Kupujúci má možnosť vybrať si na potlač tovaru spoločnosti Prinea. sk aj vlastný motív a aj spoločnosťou predvolený motív, kde podmienkou je aby bol dodaný súbor v zodpovedajúcej kvalite. Za obsah súboru určeného na potlač zodpovedá kupujúci sám.  Bližšie informácie sú uvedené na stránke spoločnosti.

II.V. Tovar dodáva predavajúci kupujúcemu balený v plastových uzatváraných vreckách, tak aby počas prepravy nedošlo k jeho znehodnoteniu.
 

III. Informácie  a cenách

III.I. Ceny za požadovaný tovar sú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

III.II. Ceny v internetovom obchode sú uvedené vrátane nákladov spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto ceny platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

III.III. Zľavy z kúpnej ceny tovaru sú zrealizovateľné len po dohode s predávajúcim. 

III.IV. V objednávkovom formulári sa konečná cena tovaru zobrazuje vždy pred jej záväzným odoslaním.

III.V. Naša spoločnosť nieje platcom DPH.

IV. Objednávka (uzavretie kúpnej zmluvy) 

IV.I. Objednávkový proces objednávania v internetovom obchode vzniká výberom tovarov kupujúcim na základe kompletného vyplnenia objednávkového formulára a následne jeho odoslania predávajúcemu. Všetky povinné údaje v objednávke je povinný kupujúci vyplniť úplne a správne lebo inak je objednávka neplatná.

IV.II. Všetky náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.

IV.III. Objednávku tovaru si kupujúci vykonáva vyplnením objednávkového formulára nasledovne:

 • kupujúci si pri zadávaní objednávky vyberie tovar v určenej  veľkosti, požadovanej farbe a vybranom modeli, kde určí počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia,
 • tovar, o ktorý má kupujúci záujem je priebežne ukladaný v nákupnom košíku,
 • počas nákupu má kupujúci možnosť zmeniť svoj výber tovaru, dobjednať ďalší tovar a kontrolovať si cenu nákupu vrátane cien jednotlivých položiek, prípadne zrušiť nákup,
 • kupujucému je umožnené kontrolovať, pred odoslaním objednávky požadovaný tovar, ktorý do objednávky vložil, kupujúci odošle predávajúcemu objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne, objednávka je platná vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a tiež potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 • následne predávajúci kupujúcemu zašle potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal, kde potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva sa  uzatvára až po prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci obdrží oznámenie o prijatí objednávky na emailovú adresu.
 • ak predávajúci nemôže nejakú uvedenú požiadavku z objednávky splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adres ponuku s požadovanou zmenou. Táto ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

IV.IV. objednávky, ktoré obdrží predávajúci sú záväzné, objednávku môže kupujúci zrušiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t. j. pred prevzatím tovaru, toto ustanovenie je neplatné pre tovar zhotovený podľa vlastných osobných požiadaviek spotrebiteľa, kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

IV.V. ak sa vyskytne technická chyba na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok, predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle ju kupujúcemu na jeho emailovú adresu s pozmenenou ponukou, táto ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV.VI. všetky objednávky evidujeme do účtovnéhom systému kde každej objednávke bude vystavený daňový doklad
 

V. Platobné podmienky

V.I. Zakúpený tovar a náklady spojené s dodaním tovaru od našej spoločnosti podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č . SK48 0900 0000 0051 5267 6969, vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., ako variabilný symbol zadávajte číslo objednávky alebo číslo faktúry
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere od kuriéra alebo pri osobnom prebratí u nás na pobočke

V.II. Platba v hotovosti je možná iba v mene EUR.

V.III. Bezhotovostný prevod platbou vopred je podmienkou pri objednávkach zo zahraničia s doručením mimo územia Slovenskej republiky.

V.IV. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

V.V. V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov poskytovateľa elektronických platieb.

V.VI. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

V.VII. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

V.VIII. Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu pri platbe v hotovosti pokladničný doklad, pre úradnú evidenciu.


VI. Dodacie podmienky

VI.I. Kupujúci obdrží dodaný tovar na základe voľby v procese objednávania:

 •  priamo na  zadanú adresu určenú kupujúcim v objednávke prostredníctvom prepravnej kuriérskej služby  DPD
 •  zo zákazníkom určeného odberného miesta prostredníctvom PICK UP služby

VI.II. Prinea.sk dodáva kupujúcemu objednaný tovar do 3 až 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky v závislosti od časovej náročnosti výrobného procesu a kapacitných možností. Prinea.sk je povinná dodať kupujúcemu objednaný tovar najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky.

VI.III. Dodanie tovaru a jeho náklady pri odoslaní či prevzatí objednávky sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe inej požiadavky kupujúceho, kupujúci  znáša riziko a prípadné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

VI.IV. Pre predávajúceho je určujúci deň odoslania (odovzdanie tovaru zmluvnému dopravcovi a pod.) tovaru kupujúcemu, predávajúci si teda splní svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej dodacej lehote kupujúcemu týmto dňom, t.j. dňom odoslania tovaru kupujúcemu.

VI.V. Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke podľa kúpnej zmluvy a následne je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak je zo strany kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, tak je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

VI.VI. Ak je objedaný tovar neprevzatý kupujúcim, kde bol vyrobený vlastný motív podľa požiadaviek kupujucého, tak predavájúci ako oprávnená osoba môže požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov a ušlého zisku.

VI.VII. Ak je objednávka predávajúcim spracovaná, tak kupujúci dostane e-mail a sms notifikáciu o dostupnosti tovaru. Kupujúci  je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Ak sa aj zistí závadnosť obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

VI.VII. Faktúra ako daňový doklad je odoslaná na emailovú adresu kupujúceho a je priložená k dodávanému tovaru.

VI.VIII. Objednávka doručovaná mimo územia SR bude doručná prostredníctvom služieb Slovenskej pošty v rámci aktuálneho cenníka v závislosti od krajiny, rozmerov a hmotnosti objednaného tovaru (https://www.posta.sk/sluzby/balik-svet).

VI.IX. Ak tovar alebo oznámenie kupujúceho nebolo doručené v stanovenej dodacej lehote kupujúci je má právo kontaktovať našu spoločnosť na tel. č. 0915 111 234, resp. kuriérsku službu DPD, alebo svoju dodaciu poštu.

VI.X. Zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, nadobúda kupujúci vlastnícke právo ku tovaru dňom ak ho prevezme. Kupujúci nesie zodpovednosť za tovar zničený či poškodený rovnako pri jeho prevzatí.
 

VII. Ochrana osobných údajov 

VII.I. Nakupovať a registrovať sa je možné v internetovom obchode Prinea.sk prostredníctvom internetovej objednávky. Poskytnutie Vašich osobných údajov na vybavenie objednávky a doručenie tovaru je dobrovoľné. Ochrana osobných údajov je pre nás záväzná.
 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

VIII.I. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

VIII.II. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

VIII.III. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy u dodávky tovaru, ktorý mu bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

VIII.IV. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

VIII.V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy dostupnom na stránke www.prinea.sk a súčasne o zaslaní odstúpenia upovedomí predávajúceho na jeho e-mailovú adresu. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie písomnosti elektronickou cestou na e-mailovú adresu kupujúceho.

VIII.VI. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

VIII.VI. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

VIII.VII. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

VIII.VIII. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare si predávajúci môže uplatniť súdnou cestou.

VIII.IX. Odoslaný tovar nesmie byť kupujúcim vrátený na dobierku, pretože takáto zásielka nebude predávajúcim prebratá.

VIII.X. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.
 

IX. Práva z vadného plnenia

 

IX.I. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady, a že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, predpísané výrobcom ako sa dohodli
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

IX.II. Na ponúkaný tovar je záruka 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

IX.III. Kupujúci musí predávajúcemu prípadné vady tovaru alebo služby vytknúť písomne. Reklamácia urobená ústne vyžaduje k svojej účinnosti písomné potvrdenie, inak sa na ňu nebude prihliadať.

IX.IV. Ako záručný list slúži faktúra, ktorá je priložená pri každej zásielke.

IX.V. Reklamácia nie je opodstatnená za vady spôsobené opotrebením tovaru, alebo jeho obvyklým užívaním.

IX.VI. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať ak sa dá vada odstrániť:

 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť može kupujúci požiadať o...
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpenie od zmluvy.

IX.VII. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

IX.VIII.Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho prípadnú vadu tovaru sám odstrániť alebo nechať odstrániť treťou osobou. V prípade neodborného odstránenia vady tovaru všetky záruky predávajúceho zanikajú.

IX.IX. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať potvrdenie o tom, akým spôsobom je reklamácia vybavená, čo je jej obsahom a kedy si kupujúci právo reklamácie uplatnil, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

IX.X. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zdlhavé vybavenie reklamácie po uplnutí lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

IX.XI.Predávajúci informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

IX.XII. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil nesprávnym používaním, alebo ošetrovaním. Kupujúci je povinný dodržiavať pokyny predávajúceho k ošetrovaniu textílií dostupné na internetovej stránke prinea.sk a prehlasuje, že bol prostredníctvom tejto stránky (symboly pre údržbu a ošetrovanie textílií) dôkladne oboznámený o spôsobe, údržbe objednávaného tovaru.

IX.XIII. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

IX.XIV. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, prípadne opravou, vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

X. Doručovanie

X.I. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu po vzájomnej dohode doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

X.II. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

XI. Mimosúdne riešenie sporov

XI.I. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým mu bola reklamácia vybavená pričom aj predávajúci porúšil práva kupujúceho. V takom prípade má kupujúci ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

XI.II. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

XI.III. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

XI.IV. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

XII. Záverečné ustanovenia

XII.I. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

XII.II. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

XII.III. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

XII.IV. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

XII.V. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

XII.VI. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Spoločnosť Prinea.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecne obchodných podmienok umiestnením na internetovej stránke www.prinea.sk

XII.VII. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy a reklamačný protokol.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.8.2021.

Potrebné dokumenty:

Reklamačný protokol

Odstúpenie od zmluvy