Menu

Prinea.sk zaväzuje chrániť súkromie nielen našich zákazníkov, ale aj návštevníkov našej webovej stránky. Spoločnosť ASADIZAJN, s.r.o ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.prinea.sk so sídlom:

Černyševského 10
Bratislava, 851 01

email: info@prinea.sk

tel.kontakt: 0915 111 234

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 132488/B. (ďalej len spoločnosť)

prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so Zákonom o ochrane OU a v rámci Obchodných podmienok spoločnosti.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na aj na účel vybavenia reklamácie prípadne ďalšej e-mailovej komunikácie týkajúcej sa predaja. Ide o osobné údaje ako meno a priezvisko kupujúceho, fakturačná príp. doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mail.

Môžeme spracovávaťaj Vaše údaje a to pre účely našich služieb, ktoré ste nám poskytli za účelom zasielania upozornení alebo newslettrov. Korešpodečne dáta môžu obsahovať komunikačné údaje a ďalšie oznamovacie príp. kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli. Základom tohto spracovania je z právneho hľadiska Váš súhlas. Účelom a právnym základom na účely propagácie stránky sú aj fotografie osôb, ktoré vystavujú predávaný tovar.

Osobné údaje predávajúci poskytne kupujúcemu príjemcom, kde je povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia a sprostredkovateľom dopravy podľa záujmu a výberu kupujúceho ako napr. Slovenská pošta a kuriérska spoločnosť. Rovnako, že  Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak je to nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov v súdnom, mimosúdnom alebo správnom konaní. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba ako v tomto prípade kupujúci  vyhlasuje, že jeho vek je nad 16 rokov. Ak má kupujúci ko dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. Právnym základom spracúvania je zákonná povinnosť. Poskytnutie ďalších iniciatívnych údajov kupujúcim nad rámec požadovaných údajov, nemá právny základ a budú predávajúcim nespracované a zlikvidované. Osobné údaje  je kupujúci povinný poskytnúť na účely vybavenia reklamácie, ich neposkytnutie, môže mať za následok nevybavenie reklamácie. Podobným spôsobom je predávajúci povinný osobné údaje spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 3 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu ak zákon neustanovuje inak napr. zákon o archívoch a registratúrach, zákon o účtovníctve, daňové zákony (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní). Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.

Dotknutá osoba a to kupujúci, ktorej osobné údaje sú spracúvané predávajúcim, právo od spoločnosti PRINEA.SK požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Dotknutá osoba, a to kupujúci, ktorej osobné údaje sú spracúvané predávajúcim, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore platnými predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte správcovi osobných údajov prostredníctvom e-mailovej adresy: info@prinea.sk